Adatkezelési tájékoztatóJelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Cityfone Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Jelen adatkezelési tájékoztatóval az Adatkezelő biztosítani kívánja az adatvédelem alkotmányos elveinek és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.


Fogalommeghatározások

 • érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy,

 • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ,

 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez,

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja,

 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése,

 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele,

 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges,

 • adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége,

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel,

 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagyadatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek,

 • adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.Irányadó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: ,,GDPR"),

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: ,,Infotv."),

 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: ,,Eker. tv."),

 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: ,,Grt."),

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: ,,Ptk.")Az adatkezelő adatai
Név: Cityfone Kft.
Cím: 1097 Budapest, Könyes Kálmán körút 12-14. 5.1.
Telefonszám: +36 20 372 9093
Weblap: www.iperfect.hu
E-mail: info@iperfect.hu

Név: Barion Payment Inc.
Cím: 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20


Alapelvek az adatkezelés során
Az Adatkezelő az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:


 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Érintettek számára átlátható módon kezeli,

 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon,

 • az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti,

 • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogelleneskezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.Adatkezelési tevékenységek
Online vásárlás

Az adatkezelés célja
Online vásárlás kezelése, értesítés a kézbesítéssel, szállítással kapcsolatban, fizetések kezelése, panaszkezelés, garanciális ügyintézés.

A kezelt adatok köre
Név, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, megrendeléssel kapcsolatos információk, számlázási- és fizetési adatok.

Az adatkezelés időtartama
A szerződés teljesítéséig, valamint a jótállási- és garanciajogok lejártáig. Ezt követően az Adatkezelő a kereskedelmi- és adótörvény szerint szükséges információkat a jogszabályokban meghatározott időtartamig őrzi meg.

Az adatkezelés jogalapja

 • az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont),

 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont),

 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont).Kapcsolatfelvétel
Az adatkezelés célja
Az Érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvétel kezelése, válaszadás a megkeresésre.

A kezelt adatok köre
Név, telefonszám, e-mail cím, üzenet.

Az adatkezelés időtartama
A kapcsolatfelvétel lezárultáig.

Az adatkezelés jogalapja
Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Direkt marketing
Az adatkezelés célja
Marketing ajánlatok küldése e-mailben.

A kezelt adatok köre
Név, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama
Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A direkt marketingről történő lemondáshoz kövesse ez erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailben.

Az adatkezelés jogalapja
Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Adattovábbítás
Név: Mailchimp -The Rocket Science Group LLC
Cím: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
Weblap: www.mailchimp.com
Az adattovábbítás célja: a direkt marketing levelek a Mailchimp Hírlevélküldő rendszeréből kerülnek kiküldésre.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.
A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

Szállítás
Az adatkezelés célja
A megrendelt termék megadott szállítási címre történő eljuttatása.

A kezelt adatok köre
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Adattovábbítás

Név: Royal Futár Hungária Kft.
Cím: 1097 Budapest, Gubacsi út 32.
Az adatkezelés időtartama: a megrendelt áru kiszállítását követően 5 évig.

Név: Ferrpont Kft.
Cím: 1097 Budapest, Könyes Kálmán körút 12-14. 7.1.
Az adatkezelés időtartama: a megrendelt áru Érintett által történő átvételéig.

Számlázás, könyvelés
Az adatkezelés célja
Jogszabályi előírások teljesítése.

A kezelt adatok köre
Rendelésszám, számlázási név, számlázási cím, tranzakció összege, tranzakció dátuma.

Az adatkezelés időtartama
A 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 év.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Adattovábbítás

Név: KBOSS.hu Kft.
Cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C
Weblap: www.szamlazz.hu
Az adattovábbítás célja: számlázás lebonyolítása.

Név: Kun-Pap Kinga
Cím: 1237 Budapest Hrivnák Pál utca 123.
Az adattovábbítás célja: könyvelési feladatok elvégzése.

Tárhely szolgáltatás
A webáruház tárhelyét a Silver Dragon Kft. biztosítja. A szolgáltató a tárhelyről készített adatmentést 7 napig tárolja és vállalja, hogy az adatbázisát olyan rendszeren tárolja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá.

A szolgáltató adatai:
Név: Silver Dragon Kft.
Cím: 1034 Budapest, Szőlő utca 35. 6. em. 32.

Sütik a weboldalon
Az Adatkezelő a honlap működtetése során ún. sütiket (cookie-kat) használ. A süti (cookie) egy rövidebb szöveg típusú fájl, mely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik.

A sütik megkönnyítik és biztosítják a weblap használatát, elmentenek bizonyos felhasználói beállításokat és közreműködnek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információ kerüljön gyűjtésre a weblap látogatóival kapcsolatban.

A cookie-k egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz, amelyet az Érintett eszköze tárol, ezzel az Érintett azonosíthatóságát is biztosítja.

A böngészőprogramok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de az Érintett olyan beállítást is alkalmazhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. Az Érintett a cookie-kat böngészője segítségével törölheti.

A személyes információkat nem tartalmazó, a weblap működéséhez feltétlenül szükséges cookie-k használatához nem szükséges az Érintett hozzájárulását kérni. Az adatgyűjtési célú cookie-k csak az erről szóló értesítés Érintett általi elfogadását követően töltődnek be. Ezen cookie-k élettartama a böngésző bezárását követő 300 nap. A weblap működéséhez feltétlenül szükséges cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. A kosárba helyezett terméket megjegyző cookie élettartama a böngésző bezárását követő 30 nap.

Google Analytics: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná alátogatókat a Google számára. Bővebb tájékoztatást a következő linkre kattintva olvashat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Google Ads: A Google cookie-kat használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. A Google Ads konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. Bővebb tájékoztatást a következő linkre kattintva olvashat: https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US

Facebook Pixel: A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a weboldal tulajdonosa elemzési adatokat kap a látogatók honlaphasználatáról és a konverziókról. A Facebook Pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. Bővebb tájékoztatást a következő linkre kattintva olvashat: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Az Érintettet megillető jogok
Az Érintett jogosult arra, hogy

 • az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),

 • kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),

 • kérelmére személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),

 • kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),

 • kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog).Jogorvoslati lehetőségek
Kérjük, ha az adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele vagy kifogása van, lépjen kapcsolatba cégünkkel a következő elérhetőségen: info@iperfect.hu

Ha megítélése szerint a Cityfone Kft. a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli, joga van a területileg illetékes Törvényszékhez fordulni.

Jogainak érvényesítése érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: (+36-1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Személyes adatok kezelése
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat elektronikus formában megőrzi székhelyén.
Az Adatkezelő az Érintett által, a szerződés teljesítése során megadott adatokat, információkat harmadik személy részére nem adja ki.
Az Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

 • az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás),

 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás),

 • hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége),

 • illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).


Az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében az Adatkezelő a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást használ. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az Érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).
Adatkezelő biztosítja az adatkezelés során, hogy:

 • csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult,

 • az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá,

 • az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.Eljárási szabályok
Az Érintett a személyes adatainak törlését vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat a következő e-mail címen kérhet: info@iperfect.hu

Az Érintett kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legkésőbb azonban egy hónapon belül írásban megadni a tájékoztatást.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve a következő eseteket:

 • az Érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást vagy intézkedést,

 • a kérelem egyértelműen megalapozatlan és túlzó.Adatvédelmi incidensek kezelése
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő hetvenkét órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.

Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az Érintettek jogainak érvényesülésére.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat,

 • az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg,

 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.A Cityfone Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására. A hatályos Adatkezelési tájékoztató a www.iperfect.hu weboldalon mindig elérhető az Érintettek számára.

2020. április 21.
Oldalunk a felhasználói élmény növelése és adatgyüjtés céljából sütiket helyezhet el a böngésződben, az adatkezelési nyilatkozatban leírtak szerint.
A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.